Witamy na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w KatowicachUprzejmie informujemy,iż nastąpiła zmiana adresu siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jak i również numeru telefonu.  Zapraszamy!


Inspektorat


Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jan Spychała

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Tomasz Radziewski


Wydział Orzecznictwa Administracyjnego

Naczelnik: Sebastian Zmuda
tel: 606-33-00 wew. 129

Wydział Inspekcji

Naczelnik: Elżbieta Oczkowicz
tel: 606-33-00 wew. 122

Wydział Wyrobów Budowlanych

Naczelnik: Marek Kruszakin
tel: 606-33-00 wew. 117

 

Zespół Finansowo-Księgowy

Główna księgowa: Jolanta Bogacz
tel: 606-33-00 wew. 111

Stanowisko do spraw Kadr

Agata Kret
tel: 606-33-00 wew. 105

Zespół Obsługi Organizacyjno-Administracyjnej

Kierownik: Bożena Tokarz-Kręgiel
tel: 606-33-00 wew. 104

Struktura WINB Katowice


Status prawny - wyciąg

"Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (WINB) jest organem zespolonej administracji rządowej w województwie w sprawach nadzoru budowlanego. Jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych (art. 83 Prawa budowlanego).

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego powołuje i odwołuje Wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na podstawie art 87. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem zespolonej administracji rządowej nadzorowanym merytorycznie w trybie instancji przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - działającego jako centralny organ administracji rządowej nadzorowany przez naczelny organ administracji rządowej - Ministra Budownictwa.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego działa przy pomocy jednostki organizacyjnej tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pod zwierzchnictwem i z ustawowego upoważnienia wojewody." 
Regulamin Organizacyjny


Status prawny - plik PDFDziałalnośćŚląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego działa jako:Pierwsza instancja

I. Organ nadzoru budowlanego pierwszej instancji, w zakresie swojej właściwości rzeczowej, którą określa art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409). Do kompetencji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy prowadzenie czynności kontrolnych oraz postępowań administracyjnych w przedmiocie:
- budowy i oddawania do użytku obiektów budowlanych (rozdział V Prawa budowlanego);
- utrzymania obiektów budowlanych (rozdział VI Prawa budowlanego);
- katastrofy budowlanej (Rozdział VII Prawa budowlanego). Powyższe kompetencje Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje w stosunku do obiektów i robót budowlanych:
- usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
- hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
- dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
- usytuowanych na obszarze kolejowym;
- lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- usytuowanych na terenach zamkniętych;
- obiektów wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1539).
Druga instancja

II. Organ wyższego stopnia w stosunku do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego (art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) i w tym zakresie wykonuje on niżej wskazane kompetencje:
- rozpatrywanie odwołań i zażaleń od orzeczeń wydanych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego działających jako organy nadzoru budowlanego pierwszej instancji (art. 127 § 2 oraz art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267);
- rozpatrywanie zażaleń na niezałatwienie sprawy w terminie lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego (art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267);
- rozpatrywanie skarg na działalność Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego (art. 229 pkt. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267);
- w sytuacjach, w których Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego są wierzycielami wynikłych z wydanych przez nich orzeczeń obowiązków, a zarazem organami egzekucyjnymi rozpatruje skargi bezczynność wierzyciela w podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych oraz skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. (art. 6 § 1a art. 54 § 1 ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U. z 2014, poz. 1619).
Kontrole

III. W zakresie kontroli działalności administracji, przeprowadza kontrolę działalności:
- Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego (art. 6 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092);
- organów administracji architektoniczno-budowlanej w stosunku do starosty (Art. 84b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409).
Wyroby budowlane

IV. Jako organ właściwy w sprawach wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 883) do obowiązków Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy:
- prowadzenie kontroli planowych i doraźnych;
- prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji;
- udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na jego wezwanie;
- zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych;
- przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także o wydanych opiniach; - wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych;
- informowanie Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzonych kontroli w zakresie spełnienia przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań;
- przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowań w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami;
- niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii decyzji, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1645).

Praca


Aktualne ogłoszenia i wyniki naboru

Aktualne praktyki

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w tutejszym Inspektoracie można uzyskać pod numerem telefonu 32 209-78-72 w.105. oraz adresem mailowym praktyka-winb@azp.katowice.uw.gov.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm


logo Praktyki w administracji rządowej

PINB
Lista Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w województwie śląskim.

Lista PINB - plik PDF (0,15 MB)E-UrządAdres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /46egg9ut0q/skrytka
Bezpośredni adres do formularza ePUAP: kliknij

Adres poczty elektronicznej: winb@katowice.uw.gov.plDrukiDruki do pobrania

Druki mają charakter jedynie informacyjny i pomocniczy, natomiast nie mają charakteru dokumentów obowiązujących.


KontaktWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
ul. Powstańców 41A, 40-024 Katowice
NIP: 954-22-61-144

Godziny pracy Inspektoratu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
W poniedziałki dyżury inspektorów do 17:00

Numer telefonu i adres skrzynki elektronicznej do sekretariatu:
tel. 32 606-33-00
fax 32 256-46-79
e-mail: winb@katowice.uw.gov.pl

Godziny przyjęć stron:
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego: środy od 10:00 do 15:00
Inspektorzy: poniedziałki, wtorki i środy od 12:00 do 15:00,
czwartki i piątki: od 9:00 do 13:00
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej w WINB jest Urząd Miasta Katowice, którego nr rachunku bankowego brzmi:
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Rachunek bankowy, na który można wpłacać opłaty za kserokopie z akt:
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KATOWICACH
NBP O/O KATOWICE
70 1010 1212 0051 3522 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać:
„OPŁATA ZA KSEROKOPIE Z AKT W ILOŚCI … STRON A4, … STRON A3”